Прием в VIII клас

Държавен план-прием на ученици в VІІІ клас за учебната 2023/2024 година

Приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места, определени по държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

 

Заповед № РД06 – 197/28.04.2023 г. на началника на РУО – Шумен за утвърждаване на държавния план-прием в училищата в област Шумен за учебната 2023/2024 година.

 

Информация за приема на документи за насочване на ученици по реда на чл. 95, ал. 1, и ал. 2 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование или по реда на чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование.

 

Допълнителен държавен план-прием в XI клас в средни училища и професионални гимназии  за учебната 2023/2023 година.

 

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Шумен 

приема ученици в VIII клас за учебната 2023/ 2024 г. по документи вдневна форма на обучение по следните професии:

 

1 паралелка – 26 ученици

Професия:  Готвач

 

1 паралелка – 26 ученици

Професия:  Фризьор

 

Всички ученици завършили ПГ по облекло, хранене и химични технологии

„Проф. д-р Асен Златаров” получават:

 Диплома за завършено средно образование;    

 Свидетелство за професионална квалификация;

и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ.  

Необходими документи:

            Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

           Копие от свидетелство за завършено основно образование;

           Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

           Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от

началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на четири етапа.

 

Подаване на документи за участие:

I етап на класиране: 05 - 07 юли 2023 г.

II етап на класиране:  13 - 17 юли 2023 г.

III етап на класиране: 26 - 27 юли 2023 г.

IV етап на класиране: 07 - 08 август 2023 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици:

I етап на класиране: до 12 юли 2023 г.

II етап на класиране: до 19 юли 2023 г.

III етап на класиране: 31 юли 2023 г.

IV етап на класиране: до 10 август 2023 г.

 

Записване на приетите кандидати:

I етап на класиране: 13 - 17 юли 2023 г.

II етап на класиране: 20 - 24 юли 2023 г..

III етап на класиране: 01 - 02 август 2023 г.

IV етап на класиране: 11 - 14 август 2023 г.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора): до 10 септември 2023г.

Адрес: гр. Шумен, ул. "Дедеагач" 7а

За допълнителна информация: тел: 054/869 869 и 054/890 256

e-mail: info2700031@edu.mon.bg