Прием

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии

„Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Шумен 

приема ученици за учебната 2021 / 2022 г. по документи в

дневна форма на обучение по следните професии:

 

1 паралелка – 26 ученици

Професия:  Готвач

 

0,5 паралелка – 13 ученици

Професия:  Ресторантьор

 

0,5 паралелка – 13 ученици

Професия:  Фризьор

 

Всички ученици завършили ПГ по облекло, хранене и химични технологии

Проф. д-р Асен Златаров” получават:

 Диплома за завършено средно образование;    

 Свидетелство за професионална квалификация;

и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ.  

Необходими документи:

            Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

           Копие от свидетелство за завършено основно образование;

           Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

           Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

 

Подаване на документи за участие:

I етап на класиране: 05 - 07 юли 2021 г.

II етап на класиране: до 16 юли 2021 г.

III етап на класиране: 26 - 27 юли 2021 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици:

I етап на класиране: до 13 юли 2021 г.

II етап на класиране: до 20 юли 2021 г.

III етап на класиране: 29 юли 2021 г.

Записване на приетите кандидати:

I етап на класиране: до 16 юли 2021 г.

II етап на класиране: до 22 юли 2021 г.

III етап на класиране: 30 юли 2021 г.