Прием

Прием

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии

„Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Шумен 

приема ученици в VIII клас за учебната 2023/ 2024 г. по документи в

дневна форма на обучение по следните професии:

 

1 паралелка – 26 ученици

Професия:  Готвач

 

1 паралелка – 26 ученици

Професия:  Фризьор

 

Всички ученици завършили ПГ по облекло, хранене и химични технологии

Проф. д-р Асен Златаров” получават:

 Диплома за завършено средно образование;    

 Свидетелство за професионална квалификация;

и имат право да кандидатстват във всички ВУЗ.  

Необходими документи:

            Заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

           Копие от свидетелство за завършено основно образование;

           Служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

           Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от

началника на РУО на МОН.

Класирането се извършва централизирано от комисия в РУО на три етапа.

 

Подаване на документи за участие:

I етап на класиране: 05 - 07 юли 2023 г.

II етап на класиране:  13 - 17 юли 2023 г.

III етап на класиране: 26 - 27 юли 2023 г.

IV етап на класиране: 07 - 08 август 2023 г.

 

Обявяване на списъците с приетите ученици:

I етап на класиране: до 12 юли 2023 г.

II етап на класиране: до 19 юли 2023 г.

III етап на класиране: 31 юли 2023 г.

IV етап на класиране: до 10 август 2023 г.

 

Записване на приетите кандидати:

I етап на класиране: 13 - 17 юли 2023 г.

II етап на класиране: 20 - 24 юли 2023 г..

III етап на класиране: 01 - 02 август 2023 г.

IV етап на класиране: 11 - 14 август 2023 г.

 

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване (определя се от директора): до 10 септември 2023г.

Адрес: гр. Шумен, ул. "Дедеагач" 7а

За допълнителна информация: тел: 054/869 869 и 054/890 256

e-mail: info2700031@edu.mon.bg