История за училището

История за училището

Визия

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии – Шумен е съвременно учебно заведение, в което се осъществява подготовка на специалисти по програмата на средното професионално образование. Теоретичното и практическо обучение на учениците се извършва по учебни планове в пълно съответствие с Държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии. С потенциала на над вековната си история, ПГ по облекло, хранене и химични технологии – Шумен се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители. Учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.

Мисия

 • Осигуряване на образование, насочено към провокиране на мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения, и създаване на условия за успешна реализация. Възпитание и обучение според Държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните принципи, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят, и изграждане на високоотговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

Цели, приоритети

 •  Устойчив растеж и утвърждаване специфичния облик на училището, развиващи потенциала на всеки ученик с възможност за пълноценна социална реализация.
 • Формиране на потребности, интереси и мотивация за учене и самоусъвършенстване през целия живот. Изграждане на физически, морално здрави и дееспособни личности, готови да поемат граждански отговорности. Ритуализация на училищния живот, превръщане на училището в желана територия. Насърчаване и развитие на училищния спорт. Изграждане на подкрепяща среда – гражданско образование и активно партньорство с родители.
 • Усъвършенствана система за професионално ориентиране. Стремеж към непрекъснато подобряване на материално-техническата база на училището. 
 •  
 • История

  През своето съществуване професионалното образование у нас преминава през различни етапи на развитие – занаятчийски училища, техникуми, СПТУ, докато се стигне до съвременните професионални гимназии. По този исторически път преминава и нашето училище.

  ПГ по облекло, хранене и химични технологии има сложна и богата история. Началото си води от далечната 1897 г., когато отваря врати Първото девическо училище с основна цел  практическо обучение. Приемало различен облик през годините и различни наименования, училището винаги е било в унисон с икономическите потребности на региона.

 • През 2005 г. училището се образува при сливането на две гимназии – Професионална гимназия по облекло и хранене и Професионална гимназия по химическа промишленост.

 • Професионална гимназия по облекло и хранене

  1897 г. – отваря врати Първото девическо училище с основна цел – практическо обучение. 

  1923 г. – започва строителството на училищна сграда, като Община Шумен дарява общински парцел. 

  1936 г. – построена сграда с две крила и разширение, предназначено за домакински готварски отдел. Преименува се на Девическо стопанско училище „Княгиня Евдокия”, в което се учат девойки от средните социални прослойки. Завършващите полагали изпит за калфи, а по-късно се явяват пред комисия на Стопанската камара и получавали майсторско свидетелство. 

  След 1944 г. училището е одържавено и наименувано Девическа професионална гимназия „Вела Пискова”. 

  1948 г. – се открива отдел „Обществено хранене” с 2 годишен курс на обучение. 

  1959 г. – Промишлено училище по облекло.

  1960 г. – Техникум по облекло и обществено хранене, с паралелки 2 и 3-годишно обучение. 

  1967 г. – Средно професионално училище по облекло и обществено хранене.

  1995 г. – Техникум по облекло и хранене (ТОХ).

  2003 г. – Професионална гимназия по облекло и хранене (ПГОХ).

  През 50-те и 60-те години на XX в. бурното развитие на химическата промишленост налага откриването на:

  Професионална гимназия по химическа промишленост

  През 1967 г. се създава Средно професионално техническо училище по индустриална химия (СПТУИХ). Подготвят се кадри – ръководни и изпълнителски за нуждите на комбинатите в Девня, Завода за антибиотици – Разград, химическите предприятия в Шумен като: ХЗ „П. Волов”, „Лавена”, ПЗ „Шуменско пиво”, както и други в региона. 

 • 1976 г. – Средно професионално техническо училище по химическа промишленост (СПТУХП).

  1987 г. – Техникум по химическа промишленост (ТХП). 

  2002 г. – Професионална гимназия по химическа промишленост (ПГХП).

   

  Със заповед №РД 14–100/11.07.2005 г. на министъра на образованието, двете училища се обединяват в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, считано от учебната 2005/2006 г.

  ПГОХХТ – Шумен продължава да се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. Учениците завършили гимназията могат да реализират в максимална степен своите житейски планове.